Liczna reprezentacja Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej Filii brała udział w konferencji inaugurującej Projekt AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA.
APN jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego, a realizują go Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu na Mazowszu do zmieniającej się sytuacji w edukacji oraz ich wsparcie w dążeniu do zawodowego profesjonalizmu.
 W trakcie szkoleń kadra kierownicza będzie miała możliwość doskonalenia kompetencji metodycznych niezbędnych w zarządzaniu szkołą m.in.:
«  umiejętność motywowania nauczycieli do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, dbania o rozwój zawodowy, osiągania wyższych efektów w pracy pedagogicznej i wychowawczej,
«  budowanie zespołu nauczycielskiego oraz zastosowanie technik coachingowych w pracy dyrektora szkoły,
« tworzenie w szkole kultury edukacyjnej sprzyjającej dobrym relacjom między nauczycielem, uczniem, rodzicem.
Udział  nauczycieli w doskonaleniu spowoduje, że kadra pedagogiczna będzie:
«  otwarta na najnowsze trendy w edukacji,
«  przygotowana do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
«  gotowa do współpracy w zespole Rady Pedagogicznej, z uczniami i rodzicami,
«  skuteczna w korzystaniu z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,
«  zaangażowana w sieci nauczycieli mazowieckich szkół,
«  wyposażona w kompetencje społeczne, niezbędne w pracy nauczyciela.
Zachęcamy nauczycieli do udziału w Projekcie, co będzie ważnym krokiem do profesjonalizacji kadr mazowieckiego systemu oświaty i budowania modelu profesjonalnego nauczyciela.