27-28 lutego 2014 r. przedstawicielka biblioteki brała udział w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym wspomagania rozwoju szkół i placówek w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Celem spotkania było przedstawienie założeń wspomagania pracy szkół wypracowanych w projekcie systemowym Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także z perspektywy działań podejmowanych w powiatach w ramach projektów pilotażowych dofinansowanych ze środków  EFS, Konkurs 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

W programie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

  • wyniki nadzoru pedagogicznego, w kontekście wspomagania pracy szkół i placówek
  • rola kuratorium oświaty a rola placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół i placówek
  • zasady współpracy między kuratorium a instytucjami wspierającymi prace szkół w realizacji zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół i placówek
  • znaczenie dobrych praktyk w upowszechnianiu działań opartych na wynikach nadzoru pedagogicznego.

    Warszawskie spotkanie było cennym doświadczeniem z uwagi na uczestnictwo w nim przedstawicieli wszystkich instytucji odpowiedzialnych w przyszłości za kompleksowe wsparcie pracy szkół: kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Dzięki temu uczestnicy mogli poznać specyfikę  pracy przyszłych partnerów i określić ramy dalszej współpracy. Zajęcia warsztatowe miały na celu wypracowanie modeli współpracy wymienionych instytucji w regionach. Ze względu na pojawiające się wątpliwości, co do kształtu przyszłych uregulowań  prawnych, wypracowane modele miały charakter czysto teoretyczny. Uczestnicy szkolenia zwrócili również uwagę  na zasadność udziału w takich spotkaniach przedstawicieli samorządów, które odpowiadają za funkcjonowanie i jakość edukacji na swoim terenie. Dużą wartością szkolenia była także możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie wspierania szkół i nauczycieli. Ponieważ niezależnie od programów pilotażowych, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie, biblioteki i kuratoria i tak prowadzą działania wspierające pracę placówek oświatowych.