Biblioteka Pedagogiczna oferuje zestawienia bibliograficzne na podane tematy w wersji tradycyjnej (wydruki) oraz wybrane z nich w wersji on-line:

 1. ADHD (Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej)
 2. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży
 3. AIDS - istota i profilaktyka
 4. Alkoholizm
 5. Anoreksja i bulimia
 6. Aspiracje i plany życiowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
 7. Autyzm
 8. Awans zawodowy nauczyciela
 9. Bajkoterapia
 10. Bezdomność
 11. Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą
 12. Bezrobocie
 13. Biblioterapia
 14. Biblioterapia i bajkoterapia
 15. Chopin Fryderyk
 16. Cyberprzemoc
 17. Depresja
 18. Domy dziecka, rodziny zastępcze
 19. Dopalacze
 20. Dziecko z Zespołem Aspergera
 21. Dziecko zdolne w domu i w szkole
 22. E-learning / kształcenie na odległość
 23. Empatia
 24. Europejski rok dialogu międzykulturowego
 25. Feminizm
 26. Fizykoterapia
 27. Globalizacja współczesnego świata
 28. Godzina wychowawcza
 29. Grupa rówieśnicza
 30. Gry i zabawy dydaktyczne
 31. Internaty i bursy w Polsce
 32. Kobiety i mężczyźni : różnicowanie płci
 33. "Koło życia i śmierci"
 34. Korczak Janusz
 35. Kraszewski Józef Ignacy
 36. Kształcenie informatyczne
 37. Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej w szkole
 38. Kultura muzyczna
 39. Marginalizacja i wykluczenie społeczne
 40. Media
 41. Mobbing
 42. Motywowanie uczniów do nauki
 43. Muzykoterapia
 44. Narkomania
 45. Nauczanie języków obcych
 46. Nauczyciel w świecie współczesnym
 47. Nauka czytania w przedszkolu
 48. Niepełnosprawność ruchowa
 49. Ojciec i jego rola w rodzinie
 50. Organizacje pozarządowe
 51. Praca z uczniem niepełnosprawnym
 52. Prawa dziecka i ucznia
 53. Przemoc wobec dziecka w rodzinie
 54. Przemoc w rodzinie
 55. Przestępczość dzieci i młodzieży
 56. Reklama - język i mechanizmy
 57. Samobójstwo
 58. Scenariusze uroczystości szkolnych. Andrzejki
 59. Scenariusze uroczystości szkolnych. Dzień Matki, Dzień Ojca
 60. Scenariusze uroczystości szkolnych. 11 Listopada - Dzień Odzyskania Niepodległości
 61. Sekty
 62. Skarga Piotr
 63. Starość
 64. Stres w życiu człowieka
 65. Subkultury młodzieżowe
 66. Szkolne Programy Profilaktyczne
 67. Sztuka motywacji
 68. Technologia komputerowa w edukacji szkolnej i wychowaniu dziecka
 69. Uczeń z dysleksją i dysgrafią
 70. Unia Europejska
 71. Wychowanie do wartości
 72. Wychowanie zdrowotne
 73. Wypalenie zawodowe