Organizacje pozarządowe
zestawienie bibliograficzne


Wydawnictwa zwarte:

 1.    Auleytner Julian : Organizacje pozarządowe w polityce społecznej // W: Polityka społeczna: podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 348-350

 2.    Auleytner Julian : Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. –S. 241-244 : Niepubliczne podmioty polityki społecznej.

 3.    Auleytner Julian : POLITYKA społeczna: teoria i organizacja.- Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000. - S. 437-448: Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej.

 4.    Dąbrowska Justyna, Gumkowska Marta : Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce w 2002 roku // W: W stronę aktywnej polityki społecznej / pod red. Tomasza Kaźmierczaka i Marka Rymszy. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003. - S. 255-274

 5.    Gagacka Maria : Rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym // W: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2007. - S. 227-242

 6.    Grewiński Mirosław, Kamiński Stanisław: Obywatelska polityka społeczna. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007. - S. 83-120: Organizacje pozarządowe w Polsce po 1989r; - S. 121-165: Organizacje pozarządowe a publiczne podmioty polityki społecznej w Polsce po 1989 roku.

 7.    Gronowska Bożena : Organizacje pozarządowe a ochrona praw człowieka // W: Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / Bożena Gronowska et al. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. – S. 119-120

 8.    Leś Ewa : Rola trzeciego sektora w polityce społecznej // W: Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 361-372

 9.    Małe dziecko w Polsce : doświadczenia organizacji pozarządowych / pod red. Marty Białek-Graczyk. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, 2006

10.  Marynowicz-Hetka Ewa : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 364-374 : Organizacje społeczne i realizacja funkcji pracy socjalnej.

11.  Naumiuk Agnieszka : Uczestnictwo społeczne młodzieży : możliwości działań - opinie i postawy. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007

12.  Niesporek Andrzej : Trzeci sektor w Polsce. Organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym // W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2007. - S. 93-101

13.  Nowosielska Jolanta : Pomoc społeczna a organizacje pozarządowe // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 415-425

14.  Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu / pod red. Marka Rymszy, Grzegorza Makowskiego, Magdaleny Dudkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007

15.  Porowski Michał : Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 455-465

16.  Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2005

17.  Serafin Aneta : Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych // W: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji / pod red. Biruty Skrętowicz i Marty Komorskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 133-151

18.  Skulmowska Agata : Ocena funkcjonowania organizacji sektora pozarządowego zajmujących się społeczną kwestią bezdomności – przykład toruński // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. - S. 259-271

19.  Wnuk-Lipiński Edmund : Socjologia życia publicznego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar”, cop. 2005. – S. 230-232

20.  Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2005

Wydawnictwa ciągłe:

 1.    Białek-Graczyk Marta : Doświadczenia organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji małych dzieci // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2007, nr 6, s. 7-14

 2.    Dembna Joanna, Zaleciało Ewelina : DDA – Dążyć Do Aktywności // Remedium. – 2008, nr 1, s. 30-31

 3.    Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / oprac. SOC // Remedium. - 2006, nr 9, s. 12

 4.    Głogosz Dorota :Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce rodzinnej// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. (12)-(16)

 5.    Hryniewiecka Agnieszka : Formalizacja działań organizacji społecznych. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 2, s. 8-10

 6.    Hryszkiewicz Grzegorz : Trzeci sektor w uzależnieniach // Świat Problemów. - 2003, nr 11, dod. s. IV-VI

 7.    Kozłowski Mieczysław : Dzieci ulicy // Remedium. - 2000, nr 9, s. 13-15

 8.    Lachiewicz Wojciech : Dotowanie działalności organizacji pozarządowych z budżetu państwa i budżetu samorządów terytorialnych // Świat Problemów. - 2006, nr 12, s. 21-24

 9.    Łukasik-Gmurczyk Magdalena : Public Relations organizacji pozarządowych // Remedium. cz. I Remedium. - 2007, nr 5, s. 30-31; cz. II Remedium. - 2007, nr 6, s. 30-31; cz. III, Remedium. - 2007, nr 9, s. 30-31; cz. IV Remedium. - 2007, nr 11, s. 30-31; cz. V Remedium. - 2008, nr 2, s. 30-31; cz. VI Remedium. - 2008, nr 5, s. 28-29; cz. VII Remedium.- 2008, nr 7-8, s. 62-63; cz. VIII Remedium.- 2008, nr 9, s. 30-31; cz. IX Remedium.- 2009, nr 1, s. 30-31; cz. X Remedium. - 2009, nr 3, s. 30-31; cz. XI Remedium. - 2009, nr 4, s. 30-31; cz. XII Remedium 2009, nr 7-8, s. 62-63; cz. XIII Remedium. - 2009, nr 10, s. 30-31; cz. XIV Remedium. - 2009, nr 11, s. 30-32

10.  Malinowska-Bednarz Ewelina : Stowarzyszenie „Jean-Cotxet” // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 46-48

11.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy-Prawo o stowarzyszeniach // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 79, poz. 855

12.  Ofiarować dzieciom siebie / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 11, s. 24-25

11.   Organizacje pozarządowe w oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, wkładka

12.   Piechota Sławomir : Wrocław pozarządowy i pomocniczy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 16-20

13.   Rekomendacje organizacji pozarządowych // Remedium. - 2009, nr 6, s. 10-11