SZTUKA MOTYWACJI
Motywowanie do działania, pracy, nauki


WYDAWNICTWA ZWARTE

Armstrong, Michael : Zarządzanie zasobami ludzkimi ; [przeł. Anna Hędrzak et al.]. - Wyd. 4. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007

Chojnacki, Włodzimierz, Balasiewicz Andrzej : Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005

Dyra, Mirosław Jan : Socjologia i psychologia społeczna w zarządzaniu organizacjami. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe MEDIUM, 2004

Franken, Robert E. : Psychologia motywacji / przekł. Mirosław Przylipiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

Glasser, William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces / [przeł. z ang. Agnieszka Alster]. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005

Griffin, Ricky W. : Podstawy zarządzania organizacjami / ; przekł. Michał Rusiński. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

Hamer, Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - S. 127-139 : Motywacja i motywowanie

Systemy motywacyjne. Teorie motywowania. Kara i nagroda. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Terminologia.

Hamer, Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - S. 161-182: Zachowania prospołeczne. Motywacja prospołeczna. Motywacja endocentryczna i egzocentryczna.

Harmin, Merrill : Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii "Szkoły uczącej się" / [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005

Jachnis, Anna : Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia. - Warszawa : "Difin", 2008. - S. 61-82: Motywacja w organizacji

Karney, Janina E. : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. - Warszawa : "Żak", cop. 2007. - S. 242-260 : Motywacja do pracy. Motywacja - terminologia. Sposoby motywowania do pracy.

Peter Makin, Cary Cooper, Charles Cox : Organizacje a kontakt psychologiczny : zarządzanie ludźmi w pracy. – Warszawa : PWN, 2000

Motywy, cele, wartości : przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków / red. Emilia Martynowicz. - Kraków : "Impuls", 2004

Niemierko, Bolesław : Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2009. - S. 200-204 : Motywacja do uczenia się

Pocztowski, Aleksy : Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie – procesy – metody. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

Psychologia i życie / Richard J. Gerrig [i inn.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - S. 352-383: Motywacja

Rheinberg, Falko : Psychologia motywacji / przekł. Juliusz Zychowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006

Robbins, Stephen P, DeCenzo David A. : Podstawy zarządzania ; przekł. Andrzej Ehrlich. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002

Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 63-94: Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej w szkole

Wajda, Augustyn : Organizacja i zarządzanie. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003

Zarządzanie : teoria i praktyka / red. naukowa Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Bąbel, Przemysław : Wzmocnij mnie, a zmienię się // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 30-32
Kary i wzmocnienia jako metody wywoływania pożądanych zachowań.

Bąbel, Przemysław, WIŚNIAK Marzena : Bez motywacji nie ma efektów // Psychologia w Szkole. -2008, nr 3, s. 57-67

Buczny, Jacek : Motywacja nauczyciela - jak dobrze planować, czyli o celach i skutecznym działaniu. Cz. 2 // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 91-100

Buczny, Jacek : Motywacja nauczyciela - jak skutecznie działać. Cz. 1 // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 59-70
Umiejętność motywacji samego siebie w pracy nauczyciela. Jak zarządzać własnym działaniem.

Buczny, Jacek : Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 57-72

Bula, Danuta : O wielkiej roli motywowania // Język Polski w Szkole. - 2007/08, nr 4, s. 85-93

Chebeń, Duśan : Znaczenie motywacji a wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 3-4
Motywacyjna rola nauczyciela oraz oceny szkolnej na lekcjach wychowania fizycznego.

Chip, Heath, Dan Heath : Przepis na cud // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 46-50
Sposoby na zmotywowanie człowieka do działania i i planowanie zmian prowadzących do osiągnięcia tego, co wydaje się niemożliwe.

Czechowska-Bieluga, Marta, Kanios, Anna, Sarzyńska, Ewa : Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 10-14
Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań w ramach projektu badawczego nt. "Społeczne kompetencje osób pracujących i bezrobotnych".

Dąbrowska, Izabela Edyta : Motywy działania wolontariuszy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 47-50
Koncepcje wyjaśniające działania prospołeczne człowieka.

Domański, Cezary W. : W świecie hierarchii potrzeb // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 45-47
Teoria motywacji i hierarchia potrzeb wg Abrahama Maslowa.

Dymkowski, Maciej : Zbawienie ponad wszystko // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 46-47
Psychologia historyczna. Motywacje, jakie kierowały działaniami średniowiecznych krzyżowców wg współczesnej psychologii.

Dzierzgowska, Irena : Nadzór a motywacja i doskonalenie. - (Nadzór dyrektora szkoły) // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 16, 18
Wymaganie indywidualnego rozwoju nauczycieli i rozwój szkoły. Nadzór dyrektora a motywacja pracowników. Nadzór a doskonalenie i rozwój zawodowy. Niezbędne umiejętności dyrektora szkoły. Satysfakcja z powodzenia nadzoru.

Giersztal, Krzysztof : Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? Od teorii do praktyki // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7-19
Zawiera scenariusze lekcji: 1. Poznaję samego siebie; 2. Moja twarz mówi...; 3. Poznaję innych; 4. Zakładamy np. Związek Pożeraczy Książek.

Grodecka, Ewa : O sztuce motywacji uczniów do nauki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46-47

Grygier, Urszula : Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34
Sposoby stymulowania aktywności edukacyjnej ucznia - rola nauczyciela.

Gurnik, Grażyna : Ocenianie wzmacniające // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 47-63

Guszkowska, Monika, RYCHTA Tadeusz : Motywacja osiągnięć a sprawność fizyczna 15-letnich dziewcząt. - Streszcz. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2007, z. 2, s. 67-69
Ustalenie związków między motywacją osiągnięć o charakterze ogólnym i motywacją dotyczącą uczenia się w wychowaniu fizycznym a sprawnością fizyczną.

Iskierka-Kasperek, Ewa : Jak jeść słonia? [Cz. 2] // Charaktery. - 2009, nr 10, s. 78-80
Druga część poradnika maturalnego dotyczy wzbudzania w sobie motywacji do wysiłku intelektualnego.

Jaroszewska, Anna : O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci // Języki Obce w Szkole. - R. 53[52], nr 1 (2008), s. 51-55

Kadzikowska-Wrzosek : Roma Jak zmotywować uczniów do działania // Psychologia w Szkole .-2010, nr 1, s. 15-24

Komorowska, Marta : Motywacja do nauki z perspektywy nerobiologicznej. Cz. 2 // Remedium. - 2008, nr 9, s. 8-9
Zasady funkcjonowania mózgu a motywacja do nauki.

Kondrat, Dorota : Motywacja do nauki. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 12, s. 9-11
Psychologia uczenia się. Rodzaje motywacji a cele nauki, atrakcyjne nauczanie, ćwiczenia aktywizujące.

Kordziński, Jarosław : Wewnętrzna motywacja dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 13-18

KOTLARSKI Kazimierz : Sukces ucznia zależy od ciebie // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 79-89

KOZAK Wioletta : O motywowaniu uczniów do nauki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 25-26, 29-30

KOZŁOWSKI Waldemar : Chwalić, ale za co? : motywacyjne aspekty pochwał // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14-18
Nagradzanie jako sposób motywowania uczniów.

KOZŁOWSKI Waldemar : Motywacje nauczycieli : podejście poznawcze. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 41-56
Prezentacja wyników badań zawodowo czynnych nauczycieli o zróżnicowanym stażu pracy i wieku, dotycząca wybranych aspektów motywacji. Zjawisko wypalania zawodowego.

KOZŁOWSKI Waldemar : Szkolna motywacja wewnętrzna. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 25-39
Związek motywacji wewnętrznej z efektami i strategiami uczenia się oraz zmianami jej poziomu w trakcie szkolnej nauki na podstawie badań.

KOZŁOWSKI Waldemar : Orientacja defensywna ucznia. - Bibliogr. // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 18-32
Koncepcja Dariusza Dolińskiego. Preferowanie negatywnych celów uczenia się i unikanie decydowania jako zjawiska uzupełniające. Rola koncepcji w myśleniu na temat ucznia i motywów jego działania.

KRASZKIEWICZ Henryk : Jak wzmacniać motywację do nauki? // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22

KRASZKIEWICZ Henryk : Motywacyjne działanie komputera // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 5-6

KRASZKIEWICZ Henryk : Właściwa motywacja. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 11-12
Mobilizowanie aktywności uczniów, pobudzanie ich do wysiłku intelektualnego, ma na celu podwyższenie efektywności ich nauczania.

KRYK Gabriela : Motywacja w samokształceniu uczniów // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14
Zagadnienia związane z pojęciem motywacji w odniesieniu do nauki. Rola nauczyciela w rozbudzaniu wewnętrznej motywacji u uczniów, zalecenia dla pedagogów. Kwestia samooceny.

KRZEMIONKA Dorota : Moda na sukces trwa // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 8-16
Warunki osiągania sukcesu w życiu.

KUŚPIT Małgorzata : Motywacja w szkole // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 58-59
Motywowanie do nauki. Typy motywacji.

LEŚNIAK Rafał : Potrzeba edukacji w społeczeństwie dążącym do wiedzy // Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 13-15
Motywy zdobywania wyższego wykształcenia Polaków (wg badań CBOS z 2004 r.).

ŁUKASZEWSKI Wiesław : Głowy pełne pustych obietnic // Charaktery. - 2009, nr 1, s. 9-18
Dlaczego ludzie robią noworoczne postanowienia i czy oraz jak je realizują w ciągu całego roku.

ŁUKASZEWSKI Wiesław : Stawiam na wybór // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 8-12
Motywacja zachowań opartych na wyborach.

MICHALAK Renata : Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11-17

NAZLIC Tanja, FREY Dieter : Tak ludzie osiągają swoje cele / tł. Ryszard Maj // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 50-54
Od czego zależy sukces. Jak osiągnąć sukces w zespole.

PAPLIŃSKA Anna : Zainteresować ucznia // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 138-144

PIEKARSKI Grzegorz : Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 24-38

RADWAŃSKA Jadwiga : Szkolny "wyścig szczurów" // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-29
Czy uczniowie osiągną sukces, jeśli od małego będą ze sobą rywalizować? Sukces możne zapewnić właściwa motywacja, która z konkurencją nie ma nic wspólnego.

SADOWSKA Jadwiga : Na marginesie zarządzania - motywacja pozapłacowa // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 12, s. 9-12
Najczęściej stosowane systemy wynagradzania w naszym kraju opierają się przede wszystkim na płacy zasadniczej. Motywatory pozapłacowe (w bibliotekach).

SAWICKA Katarzyna : Motywacja uczestników spotkań socjoterapeutycznych // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 42-43

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia // Geografia w Szkole. -2008, nr 6, s. 11-18

SAWŃSKI Jerzy P. : Komu służą oszklone klasy? - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 29-32
Refleksje na temat wprowadzania do szkół monitoringu w newralgicznych miejscach i szklanych drzwi w klasach. Skuteczna motywacja uczniów do pracy.

SOBKOWIAK Paweł : Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-12
Czynniki psychologiczne decydujące o efektywności uczenia się języka obcego przez ucznia. Ukazanie ewolucji spojrzenia na motywację na przełomie kilku ostatnich dekad oraz spojrzenie na nią w szerokiej perspektywie psychologii kognitywnej, tzn. uwzględnienie kontekstu edukacyjnego, osoby nauczyciela i stosunku do znajomości danego języka obcego wśród rówieśników i całej społeczności.

SZALEWSKI Jacek : Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 3, s. 21-23
Umiejętność określania przez uczniów celu - przykład z zakresu piłki koszykowej. Uczenie nastawione na cele i na wykonanie. Działania promujące nastawienie uczniów na realizację celu.

SZYLING Grażyna : Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli // Edukacja. - 2008, nr 1, s. 23-33

ŚLEBODA Renata, KRÓL-ZIELIŃSKA Magdalena : Trudne sytuacje - sposoby motywowania dzieci na zajęciach ruchowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 38-41
Rola nauczyciela w motywowaniu uczniów.

TERELAK Jan F., ŁUKOJĆ Wiktor : Motywacja osiągnięć a agresja u kibiców piłkarskich. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 7/8, s. 1-12
Badania dotyczące związków między motywacją osiągnięć a agresją u kibiców piłkarskich.

TKOCZ Grażyna : Konkurs - motywacja do sukcesu // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 48-50

TURBIARZ Iwona : Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD // Remedium. - 2006, nr 6, s. 10-11

WOJEWODZIC Krzysztof : Pamięć, wiedza, motywacja. Jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych? - Bibliogr. // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 95-98
Rozpoznawanie mowy. Nauczanie interwałowe. Tłumaczenie automatyczne. Komputerowe wspomaganie emocji (i motywacji). Komputerowe przetwarzanie obrazów.

WOSIŃSKI Marek : Przepis na zmianę // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 8-12
Próba odpowiedzi na pytanie co motywuje człowieka do zmiany. Czynniki warunkujące skuteczność zmiany samego siebie: wizja zmiany, odpowiednia motywacja, systematyczna praca nad sobą.

WRABEC Paweł : Dwakońce : kija i marchewki : czy da się kupić lojalność i wydajność pracownika // Polityka. - 2008, nr 50, dod. "Pomocnik Psychologiczny" s. 24-26
Psychologia systemu nagród i kar w pracy. Pułapki motywowania pracownika.

ZASACKA Zofia : Nastoletni czytelnicy // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 1-3

ZBRÓG Zuzanna : Identyfikowanie potrzeb nauczycieli // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 12-22

ŻUK Jowita : Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienie z badań). - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, [nr] 1, s. 19-38
Badania dzieci niepełnosprawnych słuchowo w odniesieniu do motywacji i ograniczeń percepcyjnych w zakresie uczenia się języka angielskiego. Dołączono wzór ankiety.